دیپلماسی❜ دینی / فیلم فرهیخت: کشیش مصری و عزاداری زوار غیرایرانی با سبک و سیاق فرهنگ عربی در حرم رضوی + ویدئو

  • ۲۶۰
دینی / فیلم فرهیخت: کشیش مصری و عزاداری زوار غیرایرانی با سبک و سیاق فرهنگ عربی در حرم رضوی + ویدئو
آستان قدس رضوی

نظرات مخاطبان