دیپلماسی❜ شهری/ اسناد و مستندات: اساسنامه مجمع شهرداران آسیایی

  • بازدید: ۱۳۱۲
مقدمه: از صدها سال پیش از میلاد تا قرن 19 میلادی هیچ قاره ای از قاره های پنجگانه جهان به اندازه قاره کهن آسیا درایجاداندیشه جمع گرائی واجتماعی بودن وارائه مدلهای موفق شهرنشینی ومدیریت شهری در کره زمین سهم نداشته است. توجه عمیق علمی و عملی به مسائل کشور داری، زندگی شهری، جلوه های عظیم هنر معماری و شهرسازی، تدوین قوانین زندگی شهری،ایجاد فضای سبز و باغهای زیبا و تهیه و تدوین الگوهای دیوانی و تدوین راهکارهای زندگی مدنی و تعیین ونگارش وظایف متقابل ... ... شهروندان نسبت به شهر ومسئولین وحکام نسبت به شهروندان که در سنگ نوشته ها و کتب مختلف ثبت و ضبط است از جمله افتخارات قاره آسیاست و به صراحت می توان گفت که قاره های دیگر جهان با بهره گیری از تجارب اقوام آسیایی طی قرون گذشته راه پیشرفت خود را هموار و در نیم قرن اخیرو علی الخصوص با تشکیل اتحادیه اروپا وتدوین مقررات وراهبردهای توسعه شهری ومشارکت دادن آحاد مردم درشکل دهی سرنوشت جامعه خود وایجاد شوراها، اتحادیه ها و سازمانهای درون قاره ای ؛تحولات ژرف وسریعی راتجربه نموده اند. خوشبختانه قاره آسیا نیز با تاریخچه درخشان و ابعاد تمدنی مفتون کننده خود اینک پس از یک دوره سکون ورکود به طرزی بی سابقه باگامهای پایدارعلمی وعملی در حال ساختن آینده نوین ومدرن خویش است.مدیران شهری کشورهای این قاره باتلفیق وتطبیق مدرنیته وسنت وبا توجه به اصل شهروند مداری وتقدس زندگی وخردجمعی ، باافزایش سهم شهروندان در اداره امورشهرها وباایجادانگیزه خیزش دربین اقشارمختلف اجتماع و بادخالت دادن آنهادرسرنوشت جامعه خود ؛باهمگرائی و وفاق وتوانمند سازیِ مدیریت های شهری کشورهای آسیائی وبامحورقراردادن مسائلی ازقبیل تجهیززیرساختهای شهری واجتماعی، محیط زیست، بهداشت وسلامت، امنیت فیزیکی وروانی، آلودگی هوا، اصلاح الگوهای مصرف انرژی، ترافیک، مسکن، اشتغال زائی، احترام به طبیعت وشان انسانها، دستیابی به فناوری های روزوتوسعه آن ازطریق برقراری ارتباطات سازندۀ بین قاره ای و بین المللی؛ میروند تانقش واقعی خود را درجهان ایفا نمایند .و هم در این راستا شهرداران پایتخت ها و کلانشهرهای آسیایی و تعداد زیادی از مقامات شهری در روزهای 29 و 30 آبانماه 1387 به میزبانی جمهوری اسلامی ایران و با شعار" آسیا برای شهروندان همگرایی برای زندگی بهتر" در تهران گردآمدندتا با ارائه تعریف وتصمیمی یکپارچه وواحدباتوجه به منافع واهداف مشترک آسیائی باترسیم یک نقشه راه استرتژیک گامهای نهائی وپایداری را برای نیل به هویت واقعی خود درصحنه های بین المللی بردارند. و لذا کلیه شهرداران حاضر در اجلاس در بیانیه پایانی؛ از ابتکارِ شایسته شهردار تهران برای دایر نمودن و میزبانی دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی به منظور تسهیل در برقراری روابط و فعالیتهای شبکه ای و پی گیری و تحقق مفاد بیانیه استقبال نمودند.اینک اساسنامۀ "مجمع شهرداران آسیائی " به شرح ذیل ایفاد می گردد:فصل اول- کلیات ماده 1 – نام و وضعیت حقوقی: «مجمع شهرداران آسیایی» که از این پس در این اساسنامه به اختصار «مجمع» نامیده می شود نهادی غیر سیاسی و غیرانتفاعی است که در چارچوب اساسنامه و قوانین و مقررات بین المللی اداره خواهد شد.ماده2- اهداف2-1- تلاش برای همگرایی و وفاق میان شهرداریهای شهرهای آسیایی به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان.2-2 – تلاش برای توانمند سازی مدیریت های شهری از طریق توسعۀ همکارهای شهر با شهر وتعامل چند جانبه بین شهرها با مشارکت شهروندان برای نیل به توسعه پایدار شهری مبتنی بر فرهنگهای بومی آسیایی..ماده 3- مقر دائم مقر دائم «مجمع» در تهران، پایتخت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.فصل دوم- شرایط عضویتماده 4- عضویت در «مجمع شهرداران آسیایی به یکی از سه طریق زیر خواهد بود:ماده 4-1- هر یک از شهرداران و یا بالاترین مقام محلی شهرهای آسیایی با پذیرش مفاد این اساسنامه و در خواست کتبی می توانند به عضویت اصلی مجمع درآیند.تبصره 1- قطعیت عضویت اصلی منوط به تصویب مجمع عمومی خواهد بود.4-2- اعضاء پایه گذار  شهرداران و مقامات شهری آسیا که در اولین اجلاس شهرداران آسیایی حضور داشتند به شرح لیست پیوست به عنوان اعضاء پایه گذار مجمع تلقی می شوند.4-3- اعضاء افتخاری علاوه بر شهرداران و مقامات محلی شهرها که با شرایط تبصره 1 ماده4-1- به عضویت اصلی «مجمع» در می آیند؛ و نیزشهرداران سابق و مقامات وصاحبنظران شهری با تصویب مجمع عمومی می توانند به عضویت افتخاری "مجمع» در آیند.تبصره :اعضای افتخاری درجلسات تصمیم گیری "مجمع"فاقد حق رای میباشند .4-4-خروج از عضویت خروج از عضویت «مجمع» با درخواست کتبی عضو و تایید دبیرخانه مجمع صورت می پذیرد.فصل سوم- ارکان «مجمع» ماده 5- ارکان «مجمع» عبارتند از مجمع عمومی- هیات مدیره- کمیته اجرایی5-1- مجمع عمومی بالاترین رکن سیاستگذاری و تصمیم گیری ومتشکل ازکلیه شهرداران پایتخت ها وکلانشهرهای عضو می باشد.5-2- مجمع عمومی به طور معمول هر دو سال یکبار به صورت دوره ای در هر یک از شهرهای عضو و بنا به پیشنهاد و پذیرش آن شهر تشکیل جلسه خواهد داد. تبصره 1- «مجمع عمومی» بنا به در خواست هر یک از اعضاء اصلی و تشخیص هیات مدیره به طور فوق العاده تشکیل جلسه خواهدداد.تبصره2- دبیرخانۀ «مجمع» موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از وصول درخواست تشکیل مجمع فوق العاده پاسخ مقتضی را به عضو متقاضی اعلام نمایند.تبصره3-جلسات مجمع عمومی باشرکت اکثریت نسبیِ اعضای رسمی رسمیت می یابدو تصمیمات متخذه بااکثریت دوسوم اعضای رسمی حاضردرجلسات قابلیت اجرائی پیدا خواهد کرد. 5-3- وظایف و اختیارات مجمع عمومیالف- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاستهای کلی و عملیاتیِ « مجمع »ب- اتخاذ تصمیم درباره ساختار کلان ، شرح وظایف ، قوانین و مقرراتِ« مجمع »ج- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامۀ « مجمع »د- رسیدگی واظهارنظرواتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، و بودجۀ«مجمع»و- بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به انحلالِ« مجمع »ه- اتخاذ تصمیم در خصوص شکل و چگونگی تشکیل کمیسیونهای تخصصیِ «مجمع»ز- انتخاب اعضای هیات مدیره، دبیرکل و کمیته اجرایی.5-4- هیات مدیره : هیات مدیره مرکب از رئیس مجمع عمومی ، دبیرکل واعضایی است که توسط مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.تبصره 1- مدت و دوره ماموریت وتعداداعضای هیات مدیره با تصمیم مجمع عمومی مشخص خواهد گردید .تبصره 2- از میان مدیرانِ انتصابیِ موضوعِ بندِ 5-4- ، یکی از آنها برای مدت و دوره ای مشخص به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب خواهد شد. تبصره 3- مدت زمان انتصاب هرمدیر درکرسی مدیریت حداکثر یک دوره خواهد بود که بنابه پیشنهاد هیات مدیره وتصویب مجمع عمومی برای یک دوره دیگر نیزقابل تمدید خواهد بود.تبصره 4- اعضاء هیات مدیره در فواصلِ زمانی که تعیین خواهند نمود در دبیرخانه «مجمع» تشکیل جلسه داده و امور جاری و مسائل مربوطه را مورد تبادل نظر و ارزیابی قرار می دهند و در صورت نیاز ،تصمیماتِ متخذه رابه مجمع عمومی منعکس خواهند نمود..تبصره 5- هیات مدیره علاوه بر انتخاب رئیس، از بین خود نسبت به انتصاب معاونین و دبیرکل برای اداره دبیرخانۀ مجمع و نیز خزانه دار کل اقدام خواهند نمود.5-5- کمیته اجرایی کمیته اجرایی مرکب ازاعضای ثابت دبیرخانه اصلی واعضای افتخاری و غیرموظف دبیرخانه های منطقه ای خواهد بود.5-6- ریاست دبیرخانه اصلی به عهدۀ دبیرکل به عنوان عالیترین عضو دبیرخانه خواهد بود.تبصره 1- دبیرکل فردی صاحب صلاحیت و باتجربه در مدیریت شهری خواهد بودکه بنا به پیشنهاد کمیته اجرایی وتصویب مجمع عمومی به مدت معین به این سمت منصوب خواهد شد. تبصره 2- انتصاب اولین دبیرکل برای دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی با پیشنهاد شهردار تهران و موافقت اعضای پایه گذار صورت خواهد گرفت تبصره 3- انتصاب مجدد دبیرکل فقط برای یک دوره دیگر امکان پذیر خواهد بود.تبصره 4- کارکنان و اعضا دبیرخانه که توسط دبیرکل انتخاب و بکار گرفته می شوند می توانند ازشهروندان شهرهای مختلف آسیایی باشند. تبصره 5- حیطه اختیارات و وظایف دبیرکل پس از تدوینِ آئین نامه های مربوطه و تصویب هیات مدیره مشخص خواهد شد.فصل چهارم - زبانماده 6- زبان رسمی «مجمع» و دبیرخانه آن زبان انگلیسی خواهد بودو کلیه مکاتبات و انتشارات «مجمع» به زبان انگلیسی خواهد بود.فصل پنجم- منابع مالیماده 7- «مجمع» برای برنامه ها و ادارۀ امور خود بودجه و وجوهی از منابع زیر خواهد داشت:الف- حق عضویت اعضاب- کمکهای بلاعوضج- سایر منابع درآمدی مانند کارمزدهای بانکی ،سود سپرده ها وعایدات ازمحل عملیات سرمایه گذاری ودرآمدهای قانونی دیگر.ماده 8- حق عضویت هریک از اعضا باتوجه به جمعیت شهر مربوطه ، به شرح زیر خواهد بود :1- شهرهای باجمعیت زیر          100000 نفر     سالانه مبلغ 1000      دلار2- " از 100001 نفر تا 250000 نفر " " 2000 "3- " از 250001 نفر تا 500000 نفر " " 3000 "4- " از 500001 نفر تا 1000000 نفر " " 4000 "5- " از 1000001 نفر تا 2000000 نفر " " 6000 "6- " از 2000001 نفر تا 5000000 نفر " " 8000 "7- " از 5000001 نفر به بالا " " 10000 "تبصره : میزان حق عضویت اعضا هر سه سال یکبار موردتجدید نظر قرارگرفته وبه مجمع عمومی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع مزبور وابلاغ به اعضا قابلیت اجرائی می یابد.فصل ششم- شرایط لازم الاجرا شدن اساسنامهماده 9- اساسنامه حاضر برای تصویب به اولین اجلاس مجمع عمومی تقدیم می گردد وپس از اخذ تأییدیه دو سوم اعضاء حاضر به عنوان اساسنامه مصوب تلقی می گردد .تبصره 1- اساسنامه مصوب برای امضاء و قبولِ تمام شهرداریهای پایتخت های آسیایی ارسال خواهد شد.تبصره 2- اساسنامه مصوب پس از اعلام پذیرش اکثریت نسبی شهرداریهای پایتخت های آسیایی قابلیت اجرایی خواهد یافت.این اساسنامه در6 فصل- 9 ماده - 13.بند –18تبصره و یک ضمیمه ودر یک نسخه در تاریخ ............................به زبان انگلیسی تهیه و به تصویب رسید. نسخه اصلی آن در دبیرخانه مجمع شهرداران کشورهای آسیایی در تهران نگهداری خواهد شد و نسخ مصدق ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب برای کلیه شهرداری های عضو ارسال خواهد شد.منبع: سایت مجمع کلان شهرهای آسیاییhttp://asianmayors.org

:: لینک کوتاه مطلب :: farhikhtt.ir/post/122


Share
نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.


تارنمای فرهیخت

آمارها و بازدیدها